Op 1 juni ging de lang verwachte aanvraagperiode voor de Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) open. In dit nieuwsbericht lees je waar deze subsidie voor bedoeld is, hoe de hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald en waar een project aan moet voldoen.

 

Onrendabel top

De WIS moet een deel van de onrendabele top op de infrastructuur van warmtenetten wegnemen en daarmee bijdragen aan het realiseren van de beoogde 500 duizend nieuwe aansluitingen tot 2030. De WIS is bedoeld voor warmtelevering aan kleinverbruikers en biedt een maximale subsidie op warmte-infrastructuur van 45 procent van de projectkosten met een maximum van € 6.000,- per aansluiting en maximaal € 20 miljoen per project. In tegenstelling tot sommige andere subsidies in de warmtetransitie, zoals de PAW, moet de WIS aangevraagd worden door de investerende partij. Dit gaat dus niet via de gemeente, behalve als deze ook participeert in een warmtebedrijf. Dit warmtebedrijf kan dan de subsidie aanvragen.

 

Hoogte van het subsidiebedrag

De hoogte van de WIS hangt af van de onrendabele top van het project. Om de hoogte van het subsidiebedrag te berekenen moet gebruik worden gemaakt van een model ‘exploitatieberekening’ in het format van RVO. In dit Excel-bestand moet een schaduw businesscase berekening gemaakt worden op basis van enkele vastgezette standaardwaarden, zoals warmtetarieven en bepaalde onderhoudskosten. Deze schaduw businesscase berekening kan dus afwijken van die van de businesscase zoals gebruikt in het project.

 

Wij hebben bijvoorbeeld aanvragers gesproken die aangeven dat zij in de praktijk niet het tarief in rekening kunnen of willen brengen volgens de schaduw businesscase. Het warmtenet blijkt daarmee namelijk niet gunstiger voor particulieren dan een gascontract. Dan wordt het erg uitdagend om voldoende woningeigenaren te contracteren. We horen ook dat het met de inputwaarden van RVO lastig is om aan het maximale subsidiebedrag van € 6.000,- te komen. De definitieve vaststelling van de hoogte van de subsidie gebeurt achteraf, als de daadwerkelijke kosten zijn berekend. De hoogte van het subsidiebedrag kan daarom lager uitvallen wanneer de gemaakte kosten ook lager zijn. Het kan daarentegen nooit hoger worden dan het oorspronkelijk aangevraagde bedrag.

 

Waar dient een project aan te voldoen?

Alleen projecten die al in een vergevorderd stadium zijn, komen in aanmerking voor de WIS. Zo moet na toekenning van de subsidie het definitieve investeringsbesluit binnen één jaar zijn genomen en binnen drie jaar zijn gestart met de fysieke aanleg van het warmtenet. Vervolgens dient minimaal 60 % van de kleinverbruikersaansluitingen binnen zeven jaar na toekenning van de WIS te zijn gerealiseerd. Op dat moment wordt dan de hoogte van de subsidie vastgesteld.

 

De toekenning van de WIS gebeurt op basis van het ‘first come – first serve’ principe, waarbij alleen complete subsidieaanvragen worden meegeteld. In totaal is er € 150 miljoen beschikbaar gesteld. Voor 2024-2030 is er nog eens 1.4 mld. gereserveerd voor de WIS.

 

Meer weten? Neem contact op via info@servicepuntde.nl.

 

Foto: Nuon/Jorrit Lousberg