Wij organiseren verschillende interactieve werksessies op weg naar een aardgasloze gebouwde omgeving van de provincie Noord-Holland. Hieronder vind je ons aanbod voor gemeentes, woningbouwcorporaties en regio’s.

Gemeentes

Voor wie: regio’s, gemeentes en woningbouwcorporaties en indien gewenst ook projectontwikkelaars en bouwers.

In deze sessie krijgt men inzicht in waarom aardgasvrije nieuwbouw belangrijk is, welke rol de gemeente heeft, wat de alternatieven zijn voor het bouwen met een gasketel en wat de pijnpunten en voordelen zijn voor de verschillende partijen die betrokken zijn. De werksessie kan algemeen van aard zijn, maar ook toegespitst worden op een concreet project. Doel is om beter inzicht te krijgen in elkaars belangen, zodat er toegewerkt kan worden naar een goed werkende en voor iedere partij haalbare oplossing.

Bij voorkeur geven we deze sessie in regionaal verband of juist toegespitst op een concreet project. Tevens is door het Servicepunt Duurzame Energie de notitie Aardgasvrije nieuwbouw opgesteld.

Gemeentes die u voorgingen: Heiloo, Medemblik, Heemstede.

Voor wie: gemeentes die al concreet bezig zijn met een wijkaanpak aardgasvrij

Dit jaar organiseren wij als Servicepunt een aantal ontwerpsessies. Hiertoe nodigen wij gemeenten uit die concreet bezig zijn met plannen voor het uitfaseren van aardgas in een bepaalde wijk. Met elkaar willen we een aanpak ontwerpen gericht op bewonersparticipatie. Met mooie folders, een goede brief of een website ben je er niet. Grote uitdaging is om de massa te bereiken zodat zij actief aan de slag gaan met energiebesparing en woningen gasloos maken. Hierbij betrekken we gedragswetenschappers en ontwerpers.

Gemeentes die u voorgingen: Amsterdam, Haarlem.

Voor wie: alle professionals bij een gemeente die zich bezig houden met duurzaamheid, vastgoedontwikkeling, vastgoedbeheer en financiën.

Veel gemeentes hebben de ambitie om binnen zeer korte tijd al het gemeentelijk vastgoed klimaatneutraal te maken. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Op de verduurzaming van scholen bijvoorbeeld heeft de gemeente weinig grip, maar ook bij de aanpak van het vastgoed dat in eigen gebruik is, blijkt de praktijk weerbarstig. Zo hebben vaak niet alle afdelingen binnen een gemeente de doelstelling scherp en zijn ook de budgetten vaak niet toereikend om aan de ambitie te kunnen voldoen.

Doel van de sessie is om op zoek te gaan naar antwoorden op vragen als: waar staat de gemeente, waar hebben we het over, waar willen we naartoe, hoe gaan we dat dan doen en wat gaan we doen en wanneer.

Gemeentes die u voorgingen: Gerard Verweij, gemeente Gooise Meren: “De sessie heeft ons meer inzicht gegeven in de daadwerkelijke opgave en dat het alleen maar kan als het een gezamenlijk doel wordt van onze hele organisatie. Op basis van de sessie kunnen we nu zelf een route uitstippelen zodat we ook werkelijk kunnen beginnen met de realisatie van de opgave”

Woningbouwcorporaties

Voor wie: regio’s, gemeentes en woningbouwcorporaties en indien gewenst ook projectontwikkelaars en bouwers.

In deze sessie krijgt men inzicht in waarom aardgasvrije nieuwbouw belangrijk is, welke rol de gemeente heeft, wat de alternatieven zijn voor het bouwen met een gasketel en wat de pijnpunten en voordelen zijn voor de verschillende partijen die betrokken zijn. De werksessie kan algemeen van aard zijn, maar ook toegespitst worden op een concreet project. Doel is om beter inzicht te krijgen in elkaars belangen, zodat er toegewerkt kan worden naar een goed werkende en voor iedere partij haalbare oplossing.

Bij voorkeur geven we deze sessie in regionaal verband of juist toegespitst op een concreet project. Tevens is door het Servicepunt Duurzame Energie de notitie Aardgasvrije nieuwbouw opgesteld.

Gemeentes die u voorgingen: Heiloo, Medemblik, Heemstede.

Voor wie: woningbouwcorporaties (bij voorkeur in een regionaal verband)

Binnen Aedes is afgesproken dat iedere corporatie in 2018 een plan moet hebben gemaakt om in 2050 een CO2-neutraal woningbezit te hebben. Op basis van dit plan kan beter worden samengewerkt met gemeentes om te komen tot prestatieafspraken over de transformatie naar een aardgasvrije woningvoorraad. Dit kunnen afspraken zijn over het terugbrengen van de warmtevraag van woningen, het aansluiten van woningen op een warmtenet en het renoveren van woningen naar laag temperatuurverwarming met bijvoorbeeld een warmtepomp. Ook kunnen deze plannen helpen bij de vorming van regionale energietransitiestrategieën.

Momenteel wordt verkend of het mogelijk is om als corporaties gezamenlijk dit vastgoedplan te maken. Vanuit het Servicepunt kunnen wij bijvoorbeeld een sessie of een aantal sessies organiseren op deelthema’s om het plan op hoofdlijnen in te vullen. Deze thema’s kunnen dan vervolgens afhankelijk van het type bezit en beleid per corporatie worden overgenomen. Elke corporatie kan het plan vervolgens zelf verder invullen op basis van eigen bezit en de lokale opgave.

Bij voorkeur zetten wij deze werkvorm met andere corporaties in regionaal verband op, waardoor er nog meer kruisbestuiving mogelijk is.

Regio’s

Voor wie: regio’s, gemeentes en woningbouwcorporaties en indien gewenst ook projectontwikkelaars en bouwers.

In deze sessie krijgt men inzicht in waarom aardgasvrije nieuwbouw belangrijk is, welke rol de gemeente heeft, wat de alternatieven zijn voor het bouwen met een gasketel en wat de pijnpunten en voordelen zijn voor de verschillende partijen die betrokken zijn. De werksessie kan algemeen van aard zijn, maar ook toegespitst worden op een concreet project. Doel is om beter inzicht te krijgen in elkaars belangen, zodat er toegewerkt kan worden naar een goed werkende en voor iedere partij haalbare oplossing.

Bij voorkeur geven we deze sessie in regionaal verband of juist toegespitst op een concreet project. Tevens is door het Servicepunt Duurzame Energie de notitie Aardgasvrije nieuwbouw opgesteld.

Gemeentes die u voorgingen: Heiloo, Medemblik, Heemstede.

Voor wie: gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten, omgevingsdiensten

Vanuit de provincie Noord-Holland heeft elke gemeente een rapport ‘[naam gemeente] zonder aardgas’ gekregen dat is opgesteld door CE Delft. Hierin worden de mogelijkheden geschetst van een klimaatneutrale warmtevoorziening in 2050 tegen de laagst maatschappelijke kosten. Veel gemeentes vragen zich nu af hoe zij hiermee aan de slag kunnen.

In deze werksessie willen wij – liefst in regionaal verband – verkennen hoe een gemeente hier samen met andere partijen mee aan de slag kan gaan. We zullen stilstaan bij de totale opgave, de diverse alternatieven voor aardgas, het maken van beleid zoals een warmtevisie en hoe je kansen kunt identificeren waar je nu al mee aan de slag kunt gaan.

Deze sessie kan ook dienen als input voor een regionale energiestrategie.