Voor wie is het Servicepunt Duurzame Energie?

Het Servicepunt Duurzame Energie ondersteunt gemeenten, regio’s, woningcorporaties en andere betrokkenen in Noord-Holland bij de energietransitie in de gebouwde omgeving. Dat doen we in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Het Servicepunt is een bron van kennis en expertise, een ontmoetingspunt voor het uitwisselen van ervaringen en gangmaker voor het onderlinge gesprek tussen stakeholders. Via bijeenkomsten, intervisiegroepen, individuele gesprekken, een website en een nieuwsbrief wordt door het Servicepunt kennis over beleid en concrete aanpakken verspreid en gedeeld. Het leren van elkaars projecten en ervaringen staat centraal, want samen komen we verder.

 

Het Servicepunt is ingericht in 3 programmalijnen:

  • Strategie op Maat
    Welke stappen zet je na een transitievisie warmte? Wat betekent de nieuwe Wet Collectieve Warmtevoorziening voor gemeenten? Hoe richt je de gemeentelijke organisatie in op de warmtetransitie en hoe maak je verbinding met andere duurzaamheidsthema’s? Onder de programmalijn Strategie Op Maat biedt het Servicepunt ondersteuning bij dit soort vraagstukken.
  • Eerste Hulp Bij Uitvoering (EHBU)
    Eerste Hulp Bij Uitvoering biedt concrete ondersteuning voor wijkaanpakken. Dat kan op technisch, financieel, organisatorisch en juridisch vlak maar ook op het gebied van participatie en communicatie. Het Servicepunt ondersteunt op maat, passend bij de verschillende fasen waarin gemeenten nu verkeren.
  • Samen Slim Leren (SSL)
    Binnen de provincie is enorm veel kennis aanwezig én kennis te ontwikkelen. De energietransitie vraagt ook om nieuwe compententies binnen gemeenten. Via gezamenlijke leercommunities, games en andere originele methodes daagt het Servicepunt gemeenten uit, soms gezamenlijk met hun stakeholders, om samen te werken aan die doorontwikkeling. Dat doen we zowel op ambtelijk niveau als met wethouders.

Met welke vragen kan ik bij het Servicepunt Duurzame Energie terecht?

Het Servicepunt heeft als primaire focus dat gemeenten verder komen in het realiseren van een duurzame gebouwde omgeving en ondersteunt alle tussenstappen die daarbij horen. Onze activiteiten zijn grotendeels vraaggestuurd, dus wij zijn continu op zoek zijn naar de thema’s en vraagstukken die op dít moment spelen bij de doelgroep. Alle vragen die te maken hebben met de energietransitie in de gebouwde omgeving – beleidsmatig, organisatorisch of inhoudelijk – zijn bij ons welkom.

Wie voeren het Servicepunt uit?

De organisaties die momenteel in opdracht van de provincie Noord-Holland de uitvoering van het Servicepunt Duurzame Energie verzorgen, zijn Over Morgen, Frisse BlikkenAndersson Elffers Felix (AEF) en 5PLUS1. De werkzaamheden van het Servicepunt stemmen wij af met de provincie middels een jaarplan en maandelijkse voortgangsgesprekken.

 

De organisaties die het Servicepunt invullen, voeren naast de werkzaamheden voor het Servicepunt ook andere opdrachten uit op het gebied van energietransitie, warmtetransitie en gebiedsvernieuwing. In sommige gevallen ook in opdracht van gemeenten/samenwerkingsverbanden in de provincie Noord-Holland. Wij hebben de afspraak dat dit nooit werkzaamheden zijn die het Servicepunt zelf ook uitvoert of die indruisen tegen de werkzaamheden van het Servicepunt. Om te voorkomen dat bij deze opdrachten belangenverstrengeling zou kunnen optreden, onthoudt het Servicepunt zich er ten alle tijden van advies te geven over marktpartijen. Ook worden al deze projecten vooraf aan de provincie gemeld en zal de programmamanager in geen geval andere grote opdrachten in Noord-Holland uitvoeren.