De provincie stelt 2 miljoen euro ter beschikking aan gemeenten om hen te helpen bij de overgang naar duurzame warmtebronnen. In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. De gemeenten in Noord-Holland gaan de komende jaren samen met de bewoners in beeld brengen welke alternatieven voor aardgas het beste in een bepaalde wijk of buurt passen. De provincie ondersteunt gemeenten hierbij met subsidies, onderzoek en het uitwisselen van kennis.

 

Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie: “De warmtetransitie is een van de hoekstenen van het klimaatbeleid. Maar het is ook een complexe opgave, want het gaat om het maken van drastische keuzes, waarbij naar heel veel verschillende aspecten gekeken moet worden. De keuze voor bijvoorbeeld restwarmte of aardwarmte als warmtebron voor het verwarmen van huizen vraagt om een heel ander soort uitwerking. Wij helpen de gemeenten daar graag bij.”

 

Inwoners betrekken

De warmtetransitie is een van de hoekstenen van het Nederlandse klimaatbeleid. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke gemeente een zogeheten Transitievisie warmte opstelt. In deze visie staat welke wijken het eerste van het gas af gaan, op welke manier en in welk tempo.

 

Het aansluiten van huizen op warmtebronnen is afhankelijk van de financiële haalbaarheid, ruimtelijke mogelijkheden, milieu en draagvlak. Om te zorgen dat gemeenten een gedragen warmtevisie opstellen met een realistische doorkijk naar de wijkuitvoeringsplannen, is een goed proces en goede voorbereiding met betrokkenheid van inwoners essentieel.

 

Servicepunt Duurzame Energie

Het Servicepunt Duurzame Energie staat gemeenten in opdracht van de provincie bij bij de eerste stappen die nodig zijn voor het invullen van de warmteplannen. De meeste gemeenten huren daarnaast voor de uitwerking van de plannen experts in. Dat kost geld. De afgelopen 3 jaar deden 14 gemeenten een beroep op de provincie voor een financiële bijdrage.

 

Omdat nog lang niet voor alle wijken in Noord-Holland warmteplannen zijn gemaakt, wordt de subsidieregeling verlengd. Er is per gemeente maximaal 200.000 euro beschikbaar. De Uitvoeringsregeling warmtetransitie gebouwde omgeving Noord-Holland 2022 loopt tot 2025.

Categorieën: Nieuws