Het Rijk stelt eenmalig 450 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de meest kwetsbare wijken in Nederland. Verduurzaming van woningen is onderdeel van die verbetering. Dit biedt kansen voor Noord-Hollandse gemeenten die bezig zijn met wijkaanpakken gericht op het isoleren of aardgasvrij maken van kwetsbare wijken. Er is budget beschikbaar om gemeenten te ondersteunen bij de aanvraag, die tussen 3 en 17 mei 2021 moet worden ingediend.

De regeling richt zich op wijken met vooral particulier eigendom waar verbeteringen op het gebied van woonkwaliteit, leefbaarheid en duurzaamheid noodzakelijk zijn. Het moet daarbij nadrukkelijk gaan om een herstructureringsopgave: renovatie, transformatie of sloop/nieuwbouw. De fysieke maatregelen die uit een van deze activiteiten voortvloeien, moeten aantoonbaar bijdragen aan de drie doelen: verbetering woonkwaliteit, leefbaarheid en duurzaamheid. Herstructurering van corporatiebezit is onder voorwaarden ook mogelijk. De regeling richt zich vooral op de verbetering van particuliere woningen in kwetsbare wijken. Meer informatie en context is te vinden op de website: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/volkshuisvestingsfonds.

Kansen voor Noord-Holland

Het Rijk heeft Nederland onderverdeeld in vijf regio’s en daarbij ook prioritaire gebieden en regio’s aangewezen. Iedere regio mag gebruik maken van de dienstverlening van een geselecteerd adviesbureau (consortium) ter ondersteuning bij de gemeentelijke aanvraag. Hiervoor is per aanvraag een maximumbudget beschikbaar gesteld van € 20.000. Gemeenten zijn overigens niet verplicht om hiervan gebruik te maken. Provincie Noord-Holland valt in dit kader onder de regio Noordwest-Nederland. Deze regio wordt ondersteund door adviesbureaus Antea en Rigo.

Het Rijk heeft voor deze regio de volgende prioritaire gebieden/regio’s aangewezen:

  • Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Nieuw-West
  • Zaanstad Oost
  • Lelystad Oost
  • Utrecht Overvecht
  • Nieuwegein Centrale-As


Dit betekent overigens niet dat gemeenten buiten deze regio’s geen aanvraag kunnen doen. Alle gemeenten in Noord-Holland met een relevant project kunnen kunnen gebruik te maken van deze nieuwe regeling Volkshuisvestingsfonds. Heb je vragen over deze regeling? Neem contact op met jade.oudejans@servicepuntde.nl.

Categorieën: Nieuws