Beste collega’s,

Zoals jullie weten spelen gemeenten een belangrijke rol bij de verduurzaming van de energievoorziening van steden en dorpen. De provincie Noord-Holland heeft onderzocht hoe wij jullie hierbij kunnen helpen. Dit heeft geleid tot het programma Verduurzaming bestaande woningvoorraad Noord-Holland. In dit programma zijn diverse acties beschreven, waarmee we gemeenten helpen om de advisering aan woningeigenaren over energiebesparing en opwekken van duurzame energie te verbeteren.

De provincie heeft in dit programma vier focusgebieden geïdentificeerd in de verduurzaming van de steden en dorpen. Ik licht elk focusgebied hieronder toe, met vervolgens de vier subsidieregelingen. Daarmee willen we obstakels in de energietransitie kleiner maken.

1. Stimuleren en adviseren van bewoners
De energieloketten spelen een belangrijke rol bij de advisering en begeleiding van woningeigenaren. De energieloketten in Noord-Holland functioneren goed. Er is echter ook nog ruimte voor verbetering. Daarom investeren wij in de verbetering van deze loketten, zodat woningadviezen beter aansluiten bij de werkelijke situatie. En dat er bij de advisering rekening gaat worden gehouden met de toekomstige duurzame warmtevoorziening in de buurt. Daarnaast ondersteunen we gemeenten bij het uitbreiden van de dienstverlening van energieloketten. En bij het uitvoeren van activiteiten waarbij woningeigenaren worden gestimuleerd om daadwerkelijk verduurzamingsmaatregelen uit te laten voeren.

2. Geld
Maatregelen treffen kost geld. Voor wie geen of beperkt eigen geld heeft kan een lening of een subsidie uitkomst bieden. Toch kan niet iedereen hier gebruik van maken. Met een financiële bijdrage ondersteunen we daarom de ontwikkeling van een aantal innovatieve financieringsconcepten, waar wel iedereen gebruik van kan maken.

3. Ruimte voor initiatief 
Inwoners spelen een steeds grotere rol bij de energietransitie. Zij willen vaker geïnformeerd worden over wat de energietransitie voor hen betekent of zelf aan de slag gaan. Het is daarom belangrijk dat er meer ruimte komt voor duurzaamheidsinitiatieven van inwoners en daar ondersteunen wij hen bij.

4. Woningcorporaties
In Noord-Holland is ongeveer een derde van de woningen in eigendom van corporaties. We verkennen met corporaties hoe wij hen kunnen helpen bij het verduurzamen van woningen. Als wij hier meer over weten informeren we je.

5. De wijk in
Om grootschalig aan de slag te kunnen met de warmtetransitie is het belangrijk dat gemeenten nu al aan de slag gaan in wijken. Dit is een grote stap die veel voorbereiding vraagt. Om gemeenten hierin tegemoet te komen bereiden we nu een aparte subsidieregeling voor.

Diverse obstakels in de beschreven focusgebieden vragen om ondersteuning vanuit de provincie. Met het weghalen, of ten minste verkleinen van de obstakels, willen we de verduurzaming van dorpen en steden versnellen. De subsidieregelingen worden hieronder nog nader toegelicht. Wij kijken uit naar jullie aanvragen. Veel succes met de voorbereiding daarvan. Mochten jullie nog vragen hebben neem dan contact met mij op.

Hartelijke groet,

Pim van Herk
023 5143 691

ad 1. Regionaal Energiebesparingsprogramma Woningen Noord-Holland 2018
Met deze regeling kunnen samenwerkende Noord-Hollandse gemeenten subsidie aanvragen voor het opstellen en uitvoeren van een samenhangend regionaal programma. Hiermee worden eigenaren-bewoners gestimuleerd om verduurzamingsmaatregelen te treffen. Deze programma’s dienen te bestaan uit:
a. een regionaal energieloket en;
b. activiteiten waarmee eigenaren-bewoners worden gestimuleerd daadwerkelijk te investeren in verduurzaming.

Om jullie ideeën te geven wat deze activiteiten kunnen zijn, stuurt het Servicepunt jullie een aantal bedrijfs-pitches na. De regeling subsidieert alleen activiteiten. Voor het financieren van concrete verduurzamingsmaatregelen kan gebruik worden gemaakt van diverse Rijkssubsidies en leningen. De regeling gaat open op 1 januari 2019 en sluit op 25 juli om 17:00 uur. Zorg wel dat je op tijd bent, want bij te late inlevering is er geen mogelijkheid meer om subsidie aan te vragen!

Meer informatie vind je hier.

ad 2. Innovatieve Financiering Duurzaamheidsmaatregelen Woningen Noord-Holland 2018
Doel van deze regeling is om de ontwikkeling en het testen van nieuwe financieringsvormen te ondersteunen, waarmee verduurzamingsmaatregelen voor woningen in eigendom van particulieren worden gefinancierd. Door de financieringsvorm te testen kan aangetoond worden dat deze in de praktijk werkt. Het ontwikkelen van een concept voor het financieren van verduurzamingsmaatregelen is juridisch en fiscaal complex. Partijen die kunnen aanvragen hebben kennis van het verduurzamen van woningen, het monitoren van het effect van maatregelen, het financiering van verduurzamingsmaatregelen en relevante wet- en regelgeving. De regeling is open tot het moment dat het subsidieplafond is bereikt.

Meer informatie vind je hier.

ad 3. Duurzaamheidsinitiatieven Burgercollectieven Noord-Holland 2018 
Doel van deze regeling is om burgercollectieven (zoals lokale duurzame energie coöperaties) financieel te ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten die leiden tot energiebesparing of opwekken van duurzame energie. Denk bijvoorbeeld aan de organisatie van het collectief inkopen van zonnestroomsystemen voor burgers, het opzetten van een isolatiecampagne, etc. De subsidie kan worden ingezet voor het organiseren van het initiatief, niet voor het verlagen van de kosten van concrete maatregelen. Hiervoor bestaan diverse Rijksregelingen.

Meer informatie vind je hier.

ad 5. Warmtetransitie Gebouwde Omgeving 
Gemeenten hebben afgesproken dat zij voor het einde van 2021 voor de gebouwde omgeving een transitievisie warmte hebben opgesteld, die door de gemeenteraad is vastgesteld. In een transitievisie warmte geeft de gemeente op hoofdlijnen aan hoe de warmtevoorziening van de gebouwde omgeving wordt verduurzaamd en welke wijken in de periode tot 2030 worden aangepakt.

Gemeenten die aan de slag gaan met het daadwerkelijk verduurzamen van een wijk, moeten voorafgaand hieraan vaststellen of de gekozen warmteoptie inderdaad de beste keuze voor de wijk is. Gemeenten die ervaring willen opdoen met het opstellen van een wijkplan warmtetransitie, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Onder een wijkplan warmtetransitie verstaan wij: een nadere uitwerking op wijkniveau van de gemeentelijk transitievisie warmte waarin wordt beschreven welk type duurzame warmtevoorziening(en) in een wijk wordt gerealiseerd. Het wijkplan warmtetransitie bevat de hierna genoemde onderdelen:

a. De warmtevraag van de gebouwen in de wijk, de verduurzamingsmaatregelen die gebouweigenaren moeten treffen om gebruik te kunnen maken van deze duurzame warmte en wat hiervan de geschatte kosten zijn;
b. De duurzame warmtebronnen die worden ingezet en de kosten om deze duurzame warmte beschikbaar te krijgen;
c. De aanpassingen van bestaande en aanleg van nieuwe energie-infrastructuur voor het transport van energie en de kosten hiervan en;
d. De beoogde financieringswijze van het verduurzamen van de warmtevoorziening, inclusief de kosten voor het aanpassen van gebouwen.

Deze regeling wordt nu opgesteld en naar verwachting wordt deze begin 2019 opengesteld. Wij informeren jullie te zijner tijd.

Categorieën: Nieuws