In 2016 en 2017 hebben alle Noord-Hollandse gemeenten deelgenomen aan het project ‘Noord-Holland warmte in transitie’. Bij dit project is voor alle gemeenten op buurtniveau in beeld gebracht welke duurzame warmtevoorziening tot de laagste kosten leidt. Hierbij is gebruik gemaakt van het CEGOIA-model van CE Delft. Tijdens de workshops die onderdeel uitmaakten van dit project, zijn diverse wensen naar voren gekomen over de output van CEGOIA waar het model op dat moment nog niet in voorzag. Bijvoorbeeld welke maatregelen moet een woningeigenaar treffen om gebruik te kunnen maken van de toekomstige duurzame warmtevoorziening in de buurt en wat zijn de kosten hiervan? En welke oplossingen zijn er voor dorpen geschikt waar grootschalige oplossingen niet rendabel zijn? Om (een deel) van die vragen alsnog te kunnen beantwoorden is CE Delft gevraagd om een aanvulling te maken op het CEGOIA-model. Hierbij is samengewerkt met bureau Innoforte dat het CALDOMUS-model heeft ontwikkeld. De tool die vanuit deze samenwerking tot stand is gekomen is nu live.

Waar is de tool geschikt voor (en waarvoor niet)?
De woningtool geeft globaal inzicht in de totale verduurzamingskosten op woningniveau in verschillende situaties. Deze informatie kan bijvoorbeeld worden gebruikt als ‘praatplaat’ bij gesprekken met eigenaar-bewoners over de toekomstige duurzame warmtevoorziening of geeft op basis van een steekproef een eerste indruk van wat de totale kosten voor verduurzaming van huiseigenaren zijn. De tool is daarmee nadrukkelijk bedoeld ter ambtelijke ondersteuning.
De tool is niet geschikt om de werkelijke kosten van de verduurzaming van een specifieke woning te bepalen, omdat deze woning altijd zal afwijken van de standaard woning (de woning is groter of kleiner dan de standaard, er zijn al maatregelen getroffen etc.). Bovendien bestaan er geen standaard bewoners met een gemiddeld energieverbruik (er wonen meer of minder bewoners dan gemiddeld, men is zuinig of juist niet).

Hoe werkt de tool?
De woningtool is te benaderen via Internet. Het scherm start op met een kaart van Noord-Holland waarop de verschillende regio’s zichtbaar zijn. Met een paar keuzes via het menu rechts (gemeente, buurt, woningtype, bouwjaar, gewenst renovatieniveau en duurzame warmtebuurt) kom je uit bij een factsheet waarin het verduurzamingsadvies voor de geselecteerde woning overzichtelijk is weergegeven. In de sheet is informatie opgenomen over:

  • De hoeveel energie die wordt bespaard ten opzichte van de huidige situatie;
  • De verduurzamingsmaatregelen die moeten worden getroffen, waarbij rekening wordt gehouden met het verduurzamingsniveau en de toekomstige duurzame warmtevoorziening in de buurt;
  • De kosten van deze maatregelen, waarbij vergeleken kan worden met als alles bij het oude blijft.

Er kan eenvoudig een aantal alternatieven worden vergeleken. Bijvoorbeeld afhankelijk van hoe ingrijpend je wilt gaan renoveren. Zo zitten er drie renovatieniveaus in het model. Of wat betekent het voor de woning als in de buurt een andere duurzame warmtebron wordt gerealiseerd?

Hoe kom ik aan een login?
Omdat de woningtool bedoeld is voor ambtenaren en niet voor bewoners is het model ‘beveiligd’ met een gebruikersnaam en wachtwoord. Mocht je een wachtwoord en inlogcode van de woningadviestool ontvangen, stuur dan een mail naar Pim van Herk.

Woningadvies GreenHome en Duurzaam Bouwloket
Woningeigenaren die overwegen om hun woning te verduurzamen kunnen voor advies beter worden verwezen naar GreenHome en Duurzaam Bouwloket. Daarnaast gaan beide organisaties samen met TNO een tool ontwikkelen waarmee de advisering aan de particuliere woningeigenaar verder wordt verbeterd. Als meer bekend is over het moment waarop deze tool beschikbaar komt, word je daarover geïnformeerd.

Categorieën: Nieuws