Het is inmiddels duidelijk dat woningcorporaties een aanjagende rol hebben in de transitie naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving. Ze zijn vaak koplopers en hebben de regie over het verduurzamen van een groot aantal woningen: 35% van de woningen in Noord-Holland zijn hun eigendom. Het Servicepunt Duurzame energie wil woningcorporaties ondersteunen in kennisontwikkeling voor een energieneutraal corporatiebezit. Zo hebben we de corporaties van regio Noord-Holland Noord geholpen in het opstellen van een no-regret aanpak en hoe de vertaling te maken van het routeplan van Aedes.

Woningcorporaties van Noord-Holland noord zijn georganiseerd in het Ecoplatform. Vier keer per jaar komen zij hier samen om kennis uit te wisselen over aanpakken, strategieën en aanbestedingen. Het Servicepunt heeft twee werksessies gefaciliteerd. Deze vonden plaats op 13 december 2017 en op 21 februari 2018.

Werksessie één

Werksessie één stond in het licht van de warmtetransitie in algemene zin en de no-regret aanpak voor woningcorporaties. Wat moet er veranderen aan infrastructuur, energiebronnen en vastgoed om tot een CO2-neutrale gebouwde omgeving te komen? De investeringen in het vastgoed kunnen hoog oplopen, daarom moeten we gefaseerd aan de slag met verduurzamen. Welke natuurlijke momenten kunnen woningcorporaties benutten om gefaseerd het vastgoed voor te bereiden op duurzame bronnen?

Deze vragen zijn op interactieve wijze beantwoord met de Huisreis. Deelnemers konden voor een-gezins-  en meergezinswoningen de route naar aardgasvrij en CO2-neutraal plotten op een tijdlijn.

Werksessie twee

Woningcorporaties moeten de Aedes Routekaart invullen. Met de routekaart koppelen zij fracties van het vastgoed aan de Aedes scenario’s: deze bestaan uit de combinatie van het toekomstige isolatieniveau en het type duurzame warmtebron. Zo creëren ze een toekomstbeeld voor de gehele vastgoedportefeuille, inclusief bijbehorende kosten. In deze werksessie zijn de scenario’s onder de loep genomen, inclusief de Aedes kostentool. Er is onder andere geconcludeerd dat de Ecoplatform woningcorporaties sowieso al sturen op het minimale benodigde toekomstige isolatieniveau, of deze zelfs al hebben gerealiseerd. Ook is duidelijk geworden dat er meer alternatieve verwarmingssystemen realistisch zijn voor de corporatie, zoals een klein lokaal duurzaam warmtenet. Met als bron oppervlaktewater + WKO + collectieve warmtepomp. Hiermee is de corporatie niet afhankelijk van of er al een warmtenet in de gemeente is.

De routekaart is een goede eerste stap om na te denken over eindbeelden voor het vastgoed van de corporatie en om het gesprek hierover intern aan te gaan. Echter zegt de Routekaart nog niets over wanneer de corporatie waarmee kan starten. Dit hang af van het woningtype en bouwjaar, huidige staat van de woning en wanneer natuurlijke onderhoudsmomenten zijn gepland. Tijdens de werksessie is deze vertaalslag gemaakt.

De corporaties van het Ecoplatform gaven aan goed geholpen te zijn met de twee werksessies. Het werken met de no-regret aanpak biedt nieuwe inzichten. Ook de vertaling van de Aedes routekaart naar de organisatie van de corporatie zelf leidde tot nieuwe inzichten. Het Ecoplatform is een waardevol lerend netwerk waar samenwerking wordt bevorderd en corporaties van elkaars ervaringen leren.

Het Servicepunt is voornemens om nog meer woningcorporaties te ondersteunen in kennisontwikkeling voor een CO2-neutrale vastgoedportefeuille. Het uitgangspunt is om met meerdere woningcorporaties in sessies kennisdeling te stimuleren. Werkt u bij een woningcorporatie en wilt u samen met andere corporaties meer inzicht in de route naar een duurzame en toekomstbestendige vastgoedportefeuille? Neem dan contact met ons op.

Contact: Daniël van Staveren, 06 10 85 92 74

Categorieën: Nieuws