Vooruitlopend op het Klimaatakkoord heeft het kabinet besloten om ook in 2018 reeds te starten met het invullen van het budget voor de energietransitie. In het regeerakkoord is afgesproken dat er jaarlijks een budget van 300 miljoen ter beschikking wordt gesteld. Hoewel het Klimaatakkoord hiervoor de leidraad voor de komende jaren moet worden, is voor dit jaar een verdeling gemaakt op basis van de keuzes in de ministerraad. Onderdeel van deze keuzes is het oormerken van 90 miljoen voor de warmtetransitie in de bestaande gebouwde omgeving. Een bedrag waar gemeenten middels projectvoorstellen aanspraak op kunnen maken om de warmtetransitie in de eigen wijken vorm te geven. Dit vraagt echter wel dat de gemeenten reeds bezig zijn met keuze voor een wijk en bereid zijn om op korte termijn, het liefst reeds in 2018, te kunnen starten. En het vraagt veel expertise en ervaring van de gemeenten. Daarom heeft het Servicepunt, in samenspraak met de provincie, besloten om gemeenten hierbij te ondersteunen zodat een aanvraag onderscheidend en kwalitatief hoogstaand is.

Concreet betekent dit dat met een aantal gemeenten die koploper op dit onderwerp zijn in Noord-Holland een intentieovereenkomst wordt gesloten waarmee de onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaringen geborgd is. Daarnaast kunnen gemeenten ondersteuning krijgen bij de concrete invulling van een plan van aanpak. Deze ondersteuning wordt op twee manieren aangeboden en is afhankelijk van de behoefte van een specifieke gemeente. Bij deze ondersteuning zorgt het servicepunt dat de specifieke expertise beschikbaar is waarbij de focus breder is dan alleen het technisch of organisatorische aspect. De manier waarop gemeenten hiervan gebruik kunnen maken wordt op dit moment uitgewerkt en zal op korte termijn kenbaar worden gemaakt. Als Servicepunt en provincie hopen we hiermee de kansen voor de gemeenten in Noord-Holland te vergroten en op die manier de warmtetransitie van een extra impuls te voorzien.

 

Categorieën: Nieuws