Een nieuwe notitie van het servicepunt staat nu online: Duurzame warmte – De techniek van de warmtetransitie.

De notitie richt zich vooral op de technische kant van de warmtetransitie. Wat zijn de verschillende mogelijkheden en welke stappen moeten er gezet worden om ze mogelijk te maken? Ook de technieken die vaak wel genoemd worden, maar die eigenlijk geen oplossing zijn, komen aan bod; net zoals de voor- en nadelen van lage-temperatuur en hoge-temperatuurverwarming.

De transitie van aardgas naar duurzame energiebronnen is een enorme maatschappelijke opgave. Een opgave die niet alleen kan worden overgelaten aan de markt. Je wilt voorkomen dat alle partijen op elkaar gaan zitten wachten. Er moeten grote investeringen worden gedaan. Om schaalgrootte te creëren moeten flinke clusters van woningen en bewoners worden georganiseerd. Ook is de prijs van duurzame energie nog niet concurrerend met die van fossiele energie, waardoor een financiële prikkel nu veelal nog ontbreekt. Er ligt dus zeker een rol voor de overheid, zowel op landelijk als op lokaal en provinciaal niveau.

Een van de belangrijkste voorwaarden om deze verduurzaming te kunnen realiseren is de creatie van een duurzame warmtevoorziening als alternatief voor de huidige verwarming met aardgas. Deze transitie is dermate complex dat zij alleen gefaseerd kan worden uitgevoerd. Echter, gezien de tijdsdruk moet er zo snel mogelijk mee worden begonnen. Uiterlijk 2050 moet de gehele gebouwde omgeving aardgasvrij zijn. Dat betekent dat alle woningen en bedrijven voor die tijd moeten worden aangepakt. In deze notitie willen we inzicht geven in de technische opgave van de warmtetransitie.

De notitie is hier te downloaden.

Contact: Peter-Paul Smoor 06 2155 0929

Categorieën: Nieuws