Samen met woningcorporaties in Noord-Holland gaat het Servicepunt Duurzame Energie aan de slag met het opstellen van een breed gedeelde onderbouwde visie en strategie om de realisatie van een aardgasvrije woningvoorraad te versnellen. Samenwerking tussen corporaties, gemeenten en netbeheerders is daarbij essentieel. Maar samenwerken is alleen effectief wanneer alle partijen eerst een eigen koers en aanpak hebben. Voor corporaties staat daarbij het vastgoed en de huurder centraal. Dit vormt de basis om tot regionale prestatieafspraken te kunnen komen.

Veel woningcorporaties zijn hard op zoek naar energie-oplossingen voor de verduurzaming van hun bezit. Daarvoor zijn doelstellingen geformuleerd, zoals gemiddeld label B in 2021 en volledig CO2-neutraal in 2050. Met name deze tweede doelstelling lijkt nog ver weg en abstract. Het is bovendien complex om dit te realiseren in de veelal zeer diverse woningvoorraad waar woningcorporaties verantwoordelijk voor zijn. Een overkoepelende visie op de aanpak hiervan ontbreekt daarom ook vaak. Om de doelstelling CO2-neutraal in 2050 te halen, moeten er in Nederland jaarlijks 70 duizend van de 2,3 miljoen corporatiewoningen van het gas los. Dit kan deels met (vervangende) nieuwbouw worden opgelost, maar het grootste deel van de opgave betreft bestaande bouw.

Er is een groeiende behoefte bij woningcorporaties aan overzicht, inzicht en vertrouwen in alternatieven voor verwarmen van woningen met aardgas. Dit helpt om een robuuste fasering te ontwikkelen wanneer, waar en op welke wijze wijken verduurzaamd worden. Woningcorporaties zijn de motor van de warmtetransitie. Door met elkaar te werken aan een goed onderbouwde visie en strategie krijgt de warmtetransitie vorm.

Scenario’s

In april 2017 is in de door Aedes vastgestelde woonagenda afgesproken dat iedere corporatie in 2018 een vastgesteld plan heeft gemaakt hoe haar voorraad in 2050 CO2 neutraal zal zijn. Binnen deze plannen van aanpak zal het thema aardgasvrij een grote rol spelen. Dit kan worden ingevuld op basis van verschillende scenario’s, afhankelijk van lokale mogelijkheden en het type vastgoed dat een corporatie bezit. Eén scenario betreft het elektrisch verwarmen van een woning met bijvoorbeeld een warmtepomp (all-electric). Een ander zeer kansrijke oplossing is het benutting van duurzame (rest)warmte door de realisatie van een warmtenet.

Voor de betaalbaarheid en haalbaarheid van beide technieken is opschaling gewenst. Dit kan alleen door samenwerking. In Noord-Holland zijn een aantal corporaties verenigd in het Ecoplatform. Het Servicepunt Duurzame Energie is hierbij aangehaakt en gaat samen met deze corporaties de komende tijd aan de slag met de invulling van een gezamenlijke visie en aanpak op het thema aardgasvrij. De kennis die hier wordt opgedaan kan vervolgens breed gedeeld worden met andere corporaties in Noord-Holland.

contact: Peter-Paul Smoor 06 21550929

 

Categorieën: Nieuws