Stappenplan - Stap 2: WUP

Wat wil je in stap 2 bereiken?

In stap 2 werk je toe naar een besluit over het Wijkuitvoeringsplan met daarin de definitieve keuze voor de warmte-oplossing, incl. business case, fasering en uitvoeringsplanning. Ook maak je concreet wat in de woningen en gebouwen van het plangebied moet gebeuren.

In deze stap is de samenwerking met de stakeholders geïntensiveerd en ben je begonnen met het participatietraject. Bewoners kunnen meedenken en werken aan het Wijkuitvoeringsplan en weten waar ze aan toe zijn wat betreft hun straat en woning. Met het Wijkuitvoeringsplan in de hand kun je vervolgens aan de slag met het definitieve ontwerp, de marktuitvraag en het aanbod aan bewoners.

  Op deze pagina vind je:

  • Resultaat
  • Betrokken partijen
  • Aandachtspunten en afwegingen
  • Checklist
  • Handige links en voorbeelddocumenten

  Het resultaat

  • Vastgesteld WUP, met daarin o.a.
   • De businesscase, incl. financiering en subsidies
   • Het voorlopig ontwerp
   • Planning op wijk, straat en gebouwniveau
   • Voorlopig aanbod gebouweigenaren
  • Geïnformeerde en betrokken bewoners
  • Samenwerkingsovereenkomst stakeholders

  Regelgeving

  • Klimaatakkoord / RES / RSW / TVW
  • Warmtewet, Gaswet
  • Omgevingswet

  Betrokken partijen

  • Gemeente – regie: wethouder, projectleider, participatie-expert, communicatiemedewerker, beleidsmedewerker duurzaamheid, OR (afhankelijk van koppelkansen: sociaal beleid, klimaatadaptatie, etc.)
  • Bewoners (huurders en eigenaren) – meedenken en werken aan planvorming en ontwikkeling aanbod
  • Regio – regionale afstemming, zeker bij bovengemeentelijke warmtebronnen
  • Woningcorporaties – startmotor en soms initiatiefnemer
  • Groot vastgoed – grootgebruiker
  • Netbeheerder – afstemming netbelasting en werkzaamheden
  • Marktpartij (warmtebedrijf of aannemer individuele warmte- of isolatieoplossingen) – initiatiefnemer en/of technisch advies
  • Financierende partijen – financieringsaanbod voor bewoners

   Checklist, voorbeelddocumenten & handige links

   Click op de onderstaande tabs voor een checklist per thema, en welke handige links en voorbeelddocumenten we voor je verzameld hebben.

   • Besteed regelmatig aandacht de projectorganisatie (incl. bestuurlijk traject): werkt het, is de rolverdeling duidelijk, heb je stakeholders over het hoofd gezien?
   • Stel een Samenwerkingsovereenkomst vast
   • Bepaal als gemeente je rol in de wijkaanpak in brede zin en specifiek in je relatie tot een marktaanbod
   • Voer je participatiestrategie uit en veranker deze in project- en besluitvormingsproces
   • Bewaak eenduidige communicatie over het project én over het participatietraject
   • Stroomlijn communicatie met en door stakeholders
   • Blijf bewoners informeren over voortgang en haal wensen op
   • Verken samen met stakeholders en marktpartijen het aanbod aan bewoners en stel individuele business cases op
   • Bereid de technische, financiële en logistieke hulp voor die je bewoners gaat bieden om de consequenties van het aardgasvrije aanbod te dragen
   • Vervolg of voer nadere haalbaarheidsonderzoeken uit
   • Werk het schetsontwerp uit, incl. verbinding met (ondergrondse) infrastructuren
   • Bij warmtenet: richting warmteketen in
   • Maak een een schets business case, incl. financiering en subsidies.
   • Maak op basis van bovenstaande een definitieve keuze en werk  aan voorlopig ontwerp
   • Verken aanbod en de businesscase voor particuliere eigenaren en breng gebouw-gebonden maatregelen in kaart, vertaal in woningscans.
   • Bereid de technische, financiële en logistieke hulp voor die je bewoners gaat bieden die helpt om de consequenties van het aardgasvrije aanbod te dragen

   Ondergrond en openbare ruimte

   • Stel bij de afdeling OR een aparte projectleider aan die verantwoordelijk is voor de logistieke afstemming van de werkzaamheden in de wijk (OR en ondergrond).
   • Koppel planning investeringen in de ondergrond en OR andere werkzaamheden.

   Meerwaarde voor de wijk

   • Verbind , doelstellingen, investeringen en impact
   • Herijk je proces, planning en projectorganisatie op basis van koppelingen met andere opgaven

   Bekijk ook deze documenten:

   Handige links:

   Belangrijke aandachtspunten

   • Staar je niet blind Techniek & Financiering; schenk minstens net zoveel aandacht aan de andere thema’s
   • Houd snelheid en continuïteit in het participatieproces. Wees duidelijk over wat je (nog) niet weet
   • Houd een vinger aan de pols wat betreft je organisatiestructuur, zowel intern als extern. Werkt de opzet die je hebt bedacht?
   • Stel mijlpalen vast met tussentijdse besluitstukken, evalueer tussentijds en herrijk richting. Bijvoorbeeld:
    • WUP 0.5: Specificeer o.b.v. haalbaarheidsonderzoeken en participatie-uitkomsten de keuze voor de warmteoplossing, besluit welke optie je definitief gaat uitwerken
    • WUP 1.0 Definitieve vaststelling WUP, incl. voorlopig ontwerp, business case en planning

   Belangrijke afwegingen

   • Wat betekent ‘Wijkuitvoeringsplan’? De invulling ervan verschilt per gemeente en wijk.
   • Staan de uitgangspunten uit het startdocument nog overeind? Is er reden om deze o.b.v. nieuwe inzichten aan te passen?
   • Welke signalen krijg je terug uit de wijk? Is er reden om de gekozen participatiestrategie bij te sturen?
   • Wordt er (op termijn) een einddatum voor aardgas in de wijk bepaald en gecommuniceerd? Pas je aanpak daarop aan.
   • Bij warmtenet: welke rol neem je als gemeente in de warmteketen, en voor deel van de business case wil je dekken/garant staan?

   Tips, aanvullingen of opmerkingen?!

   Deze toolkit wordt constant ge-update. We zijn daarom altijd op zoek naar nieuwe voorbeelden, handige links. Ook zijn we benieuwd of jullie zelf ervaringen hebben waarvan anderen kunnen leren. Lees of zie je dus iets waarvan je denkt, dat kan handiger? Of mis je informatie? Laat het ons weten!

   Samen maken we deze toolkit completer en beter!