Bedrijven aan de slag

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft de belangrijke opgave om in de komende decennia toe te werken naar duurzame productie zonder fossiele brandstoffen. In deze transitie moeten er stappen worden gezet naar het gebruik van duurzame energie en inrichting van duurzame processen. De eerste stappen zijn relatief makkelijk te zetten met  energiebesparende maatregelen en zonnepanelen. Door samen te werken zijn serieuze stappen te zetten met energiebesparing, hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit en circulaire processen. De provincie Noord-Holland steunt bedrijven en bedrijventerreinen met stimuleringsmaatregelen en kennis.

Gemeenten aan de slag

Nederlandse gemeenten bereiden zich voor op de transitie naar duurzame energie met visies, uitvoeringsstrategieën en actieplannen. Er worden stappen gezet op weg naar een aardgasvrije woningvoorraad en een goede infrastructuur voor elektrisch vervoer. Gemeenten belangrijke partner in het ondersteunen en begeleiden op weg naar een duurzaam bedrijventerrein. Voor bedrijventerreinen is het zeer relevant om gezamenlijk de kansen te inventariseren voor zonne-energie, duurzame warmte, duurzame mobiliteit. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij het opzetten van duurzaam parkmanagement.

Aan de slag met

Voorbeelden

Heb je een sprekend voorbeeld van hoe je circulair kunt handelen op een bedrijventerrein, mail dit dan naar info@servicepuntde.nl.